Tôi có thể kết nối với nhà môi giới của mình trong nhiều tab được không?

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể đảm bảo kết nối ổn định với một nhà môi giới trong một tab. Nếu bạn cố gắng kết nối với tài khoản nhà môi giới của mình trong một tab nữa, thì kết nối trong tab đầu tiên có thể bị gián đoạn.