Tôi có thể tạo mẫu lệnh không?

Chưa được, nhưng chúng tôi có kế hoạch triển khai các mẫu lệnh giúp lưu giá trị phiếu lệnh để bạn không phải nhập thủ công các giá trị này mỗi lần (bao gồm cả giá trị trong ngoặc).