Tôi có thể giao dịch hợp đồng tương lai liên tục được không (ví dụ: ES1!, ES2!)

Không thể giao dịch hợp đồng tương lai kết thúc bằng 1! hoặc 2!. Đây là những hợp đồng tương lai liên tục, tức là một số hợp đồng được dán lại với nhau, chủ yếu được sử dụng để phân tích kỹ thuật. Vui lòng chuyển sang hợp đồng có ngày hết hạn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về hợp đồng tương lai liên tục trong bài viết sau.