Hệ thống kích hoạt cảnh báo quá thường xuyên rồi dừng

Hiện tại, hệ thống giới hạn 15 lần kích hoạt cảnh báo mỗi 3 phút. Cảnh báo kích hoạt quá thường xuyên sẽ tự động bị tắt.

Bạn cần thay đổi điều kiện cảnh báo hoặc đặt cảnh báo thành kích hoạt một lần mỗi phút.

Vấn đề là nếu có quá nhiều kích hoạt cảnh báo, máy chủ sẽ bị quá tải. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, không thể bỏ giới hạn như bây giờ.