Tôi muốn đổi số thập phân trên thang

Bạn có thể điều chỉnh số trên thang đo trong phần Cài Đặt Biểu Đồ, trong tab Mã Giao Dịch, bằng cách thay đổi Độ Chính Xác: