Tôi có thể tìm duyệt dữ liệu trong quá khứ trong Công Cụ Sàng Lọc không?

Hiện tại, không chưa bộ lọc nào trong công cụ sàng lọc cho phép sử dụng dữ liệu lịch sử.

Vấn đề là công cụ sàng lọc được thiết kế để phản ánh phần nào dữ liệu mới nhất chứ không phải dữ liệu lịch sử. Biểu đồ có khái niệm về thời gian đã trôi qua (trục thời gian), nhưng hiện tại công cụ sàng lọc không có khái niệm này.