Số điện thoại của tôi đang sử dụng trong một tài khoản khác

Không thể chuyển số điện thoại vì lý do kỹ thuật và bảo mật.

Tuy nhiên, nếu bạn có quyền truy cập vào tài khoản này, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản đó và thay thế số điện thoại này bằng một số khác để thoải mái tạo số điện thoại cần thiết rồi xác minh số đó trong tài khoản hiện tại.

Hoặc, bạn có thể xóa tài khoản rồi sau quá trình hủy kích hoạt, số điện thoại này sẽ được sử dụng thoải mái.