Làm sao để tôi sử dụng cùng một cài đặt giao diện cho bố cục tất cả biểu đồ của mình

Không cần áp dụng thủ công cài đặt giao diện lần lượt từng biểu đồ một (có cùng bố cục). Bạn có thể áp dụng cài đặt giao diện chỉ bằng một cú nhấp chuột trong Cài Đặt Biểu Đồ: