Giá trên biểu đồ của tôi khác với giá trên danh sách theo dõi

Nếu bạn đặt biểu đồ thành Heikin Ashi, giá hiển thị trên biểu đồ có thể khác với giá hiển thị trong danh sách theo dõi. Điều này là do công thức Heikin Ashi, vì trong trường hợp này, giá không giống như trên biểu đồ nến thông thường.

Nếu bạn chỉ muốn xem cập nhật giá thực, vui lòng mở menu cài đặt biểu đồ, chuyển đến tab Mã giao dịch và chọn tùy chọn Hiển thị giá thực....