Cách xác định ngày chuyển đổi hợp đồng trong các hợp đồng tương lai liên tục

Điều kiện chính để chuyển đổi hợp đồng trong biểu đồ hợp đồng tương lai liên tục là khối lượng hàng ngày của hợp đồng tiếp theo vượt quá khối lượng hàng ngày của hợp đồng tương lai hiện tại. Việc giảm và tăng khối lượng hàng ngày như vậy cho thấy hợp đồng hiện tại đang dần không còn liên quan với hợp đồng tiếp theo.

Quy tắc xác định ngày chuyển đổi được thiết lập dựa trên dữ liệu thống kê cho mã giao dịch, có tính đến điều kiện này. Ví dụ: có thể đáp ứng điều kiện về vượt quá khối lượng tương lai (trung bình) 6 ngày làm việc trước khi hết hạn hợp đồng. Như vậy, hệ thống sẽ đặt quy tắc cho việc này – chuyển đổi hợp đồng 6 ngày làm việc trước khi hết hạn. Tương tự, quy tắc chuyển đổi được đặt riêng cho từng tương lai liên tục và quy tắc này được áp dụng trong suốt lịch sử của hợp đồng đó. Vì quy tắc dựa trên giá trị trung bình nên có thể xảy ra tình huống khi hợp đồng tương lai liên tục đã được chuyển đổi và khối lượng trên hợp đồng trước đó cao hơn hợp đồng mới và ngược lại, khi vẫn còn vài ngày trước khi chuyển đổi và khối lượng hàng ngày của hợp đồng tiếp theo vượt quá khối lượng của hợp đồng hiện tại.

Hãy xem xét tình huống trên ví dụ về mã giao dịch COMEX:GC1!

Trên biểu đồ GCQ2022, ngày hết hạn của hợp đồng tháng 8 được chỉ ra theo sàn giao dịch là ngày – 29 tháng 8 năm 2022.

Nhưng ngày chuyển sang hợp đồng tháng 12 GCZ2022 đến sớm hơn nhiều – 28 tháng 7 năm 2022, khi khối lượng của hợp đồng tháng 8 trở nên ít hơn so với khối lượng của hợp đồng tháng 12, tức là hợp đồng mà hợp đồng tương lai liên tục sẽ chuyển sang.

Phương pháp này có ưu điểm gì

Phương pháp này cho phép bạn xây dựng biểu đồ hợp đồng tương lai liên tục mà không bị trống khối lượng, giống như trường hợp chuyển đổi theo ngày hết hạn. Ngoài ra, phương pháp này cho phép bạn phản ánh bức tranh giá mới nhất của công cụ.