Cách giao dịch trên dữ liệu lịch sử?

Trong chế độ Bar Replay, bạn có thể giao dịch trên dữ liệu lịch sử. Đây là chế độ giao dịch khác với chế độ Giao dịch Giấy. Dữ liệu về các giao dịch, kết quả tổng thể chỉ có trong phiên mà không được lưu ở bất kỳ đâu.

Bạn có thể giao dịch trên dữ liệu lịch sử ngay sau khi chọn điểm bắt đầu. Nhấp vào nút Play để bắt đầu phát lại.

Chế độ Phát lại bắt đầu phát và các nút Mua/Bán để giao dịch đã được kích hoạt.

Bạn chỉ có thể mở các lệnh thị trường với việc khớp lệnh ở mức giá mà bạn nhìn thấy qua các nút Mua/Bán. Bạn không được chọn về số lượng vị thế sẽ được mở, theo mặc định, số lượng là 1 cho tất cả các loại mã giao dịch ngoại trừ Forex, vì số lượng mặc định của giao dịch Forex là 1000.

Khi mua một vị thế trên biểu đồ, các lệnh thực thi cũng được hiển thị dưới dạng mũi tên với dữ liệu về số lượng và giá của vị thế.

Để đóng một vị thế trên biểu đồ, bạn có thể nhấp vào nút Làm phẳng trên bảng giả lập thị trường.

Nút Làm phẳng hoạt động khi có một vị thế mở trên biểu đồ và không hoạt động khi biểu đồ không có vị thế nào.

Bạn cũng có thể tương tác với một vị thế trên biểu đồ. Để thiết lập lệnh bracket, hãy kéo và thả các yếu tố TP/SL trên biểu đồ. Vị thế có thể được đóng thông qua nút chữ [X] hoặc thông qua menu ngữ cảnh. Vị thế đảo ngược có thể được thực hiện thông qua nút hoặc thông qua menu ngữ cảnh.


Bên trong vị thế, biểu đồ hiển thị lãi/lỗ chưa thực hiện và bảng mô phỏng thị trường hiển thị lãi/lỗ đã thực hiện. Đơn vị tiền tệ của lãi/lỗ tương ứng với đơn vị tiền tệ của mã giao dịch.


Sau khi kết thúc chế độ phát lại, nếu thực hiện ít nhất một giao dịch, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện với kết quả giao dịch trong phiên này.