Cảnh báo hiển thị theo múi giờ nào?

Trong thông báo bật lên cảnh báo, thời gian được hiển thị theo múi giờ hệ điều hành của bạn.

Trong trình quản lý cảnh báo, bạn có thể nhận thấy thời gian tạo cảnh báo cũng như thời gian bản ghi kích hoạt lần cuối. Cả hai thời gian đều được hiển thị trong múi giờ hệ điều hành của bạn.

Trong nhật ký cảnh báo, thời gian cũng được hiển thị theo múi giờ của hệ điều hành.

Có thể thay đổi và đồng bộ hóa múi giờ biểu đồ theo thời gian hệ điều hành của bạn. Cần lưu ý rằng cài đặt này không bao giờ ảnh hưởng đến cảnh báo.

Trong phần nhật ký cảnh báo, bạn có thể xuất dữ liệu nhật ký cảnh báo sang tệp CSV.

Thời gian trong tệp CSV được hiển thị theo múi giờ UTC và không thể thay đổi trong chế độ cài đặt biểu đồ. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển đổi múi giờ trực tiếp trong tệp.