Cách quy đổi dữ liệu biểu đồ thành đơn vị tiền tệ khác?

Để quy đổi dữ liệu biểu đồ sang đơn vị tiền tệ khác, hãy nhấp vào nút đơn vị tiền tệ ở đầu thang giá rồi chọn đơn vị tiền tệ bạn quan tâm từ danh sách thả xuống. Theo mặc định, nút này xuất hiện khi bạn di chuột qua thang giá.

Khi quy đổi một loại tiền tệ, biểu đồ được tính toán lại, có xem xét đơn vị tiền tệ đã chọn, bao gồm các giá trị OHLC và giá trị giá cuối cùng trong tiêu đề tab của trình duyệt. Các chỉ báo cũng sẽ xem xét đơn vị tiền tệ đã được quy đổi. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các mã giao dịch đều hỗ trợ quy đổi tiền tệ.

Chế độ hiển thị của nút quy đổi tiền tệ có thể được đặt trong cài đặt biểu đồ trên tab Thang giá.

Bạn có thể thêm đơn vị tiền tệ vào danh sách bạn yêu thích – chỉ cần di chuột qua đơn vị tiền tệ mong muốn rồi nhấp vào nút Thêm vào mục yêu thích (dấu sao).

Có một số hạn chế trên biểu đồ với đơn vị tiền tệ được quy đổi:

  • Khi bạn thay đổi mã giao dịch, biểu đồ sẽ được hiển thị bằng đơn vị tiền tệ gốc của mã giao dịch.
  • Bạn không thể tạo cảnh báo hoặc lệnh trên biểu đồ đã quy đổi. Cảnh báo và lệnh được tạo bằng đơn vị tiền tệ gốc sẽ tiếp tục hoạt động giống như trước đây.
  • Các đối tượng vẽ được tạo trên biểu đồ được quy đổi chỉ khả dụng trên biểu đồ đã quy đổi này – các đối tượng được lưu trữ và hiển thị có tham chiếu đến mã giao dịch và đơn vị tiền tệ.
  • Tính năng Bar Replay không khả dụng ở chế độ Đơn vị Tiền tệ đã quy đổi.