Tài khoản Phillip Nova nào được hỗ trợ trên TradingView?

Hiện tại, TradingView chỉ hỗ trợ tích hợp với CÔNG TY TNHH PHILLIP NOVA (SINGAPORE). Nếu tài khoản của bạn mở tại chi nhánh khác của Phillip Nova, thì không thể kết nối tài khoản với TradingView. Trong trường hợp bạn muốn tìm hiểu thêm về các tùy chọn tài khoản, vui lòng liên hệ với nhà môi giới của bạn.