Cách thêm văn bản vào công cụ phạm vi?

Mọi công cụ phạm vi đều có thể thêm văn bản: Phạm vi ngày, Phạm vi giá cũng như Phạm vi giá và thời gian.

Để thêm văn bản, hãy làm như sau:

  • Thêm đối tượng đo lường bạn cần vào biểu đồ;
  • Mở cài đặt cho đối tượng này;
  • Chuyển đến tab "Văn bản";
  • Nhập văn bản và nhấp vào OK.

Văn bản đã nhập trong cài đặt sẽ được hiển thị trên đối tượng trên biểu đồ.