Giá Trung Bình Theo Thời Gian

Giá trung bình theo thời gian (TWAP) là chỉ báo giao dịch được sử dụng để giúp các nhà giao dịch quản lý vị thế trên thị trường. TWAP được tính bằng cách chia tổng giá trị chứng khoán được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể cho tổng số cổ phiếu được giao dịch trong khoảng thời gian đó. Giá trị kết quả là cách đơn giản và hiệu quả để đo lường mức giá trung bình mà tại đó chứng khoán được giao dịch trong một khung thời gian nhất định.


TWAP được sử dụng phổ biến nhất để tạo điều kiện thực hiện các lệnh lớn hơn mà không ảnh hưởng quá nhiều đến giá thị trường. Lệnh được chia thành các lệnh nhỏ hơn riêng lẻ được thực hiện với độ trễ giữa các lệnh để đảm bảo quy mô của lệnh không ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Giá trị TWAP biểu thị giá trung bình trong khoảng thời gian đã chỉ định, có thể được sử dụng để tự động chỉ định giá phù hợp cho lệnh.


Thông tin đầu vào
Kỳ Neo

Kỳ tính chỉ báo. Cài đặt này quy định Neo, tức là đặt lại tần suất tính toán TWAP. Để TWAP hoạt động bình thường, mỗi kỳ TWAP phải bao gồm các thanh bên trong, ví dụ: việc cài đặt cả hai và khung thời gian thành "1D" là không hữu ích vì chỉ báo sẽ được đặt lại trên mỗi thanh.


Khi bạn thêm khung thời gian tùy chỉnh mới thông qua menu Khoảng thời gian phía trên biểu đồ, hệ thống cũng sẽ thêm khung thời gian đã nêu vào danh sách thả xuống Kỳ Neo trong cài đặt chỉ báo.


Nguồn

Nguồn để tính toán TWAP. Theo truyền thống, giá trị trung bình của thanh được sử dụng làm nguồn. Theo mặc định, nguồn là ohlc4.


Bù chênh

Khi bạn thay đổi con số này, bạn sẽ làm di chuyển TWAP Tiến hoặc lùi, tương ứng với thị trường hiện tại. Số mặc định là số không.