Chọn loại dữ liệu trong chế độ cài đặt của nhà môi giới

Để cải thiện trải nghiệm giao dịch với Info Yatirim tại TradingView, bạn có cơ hội chọn nhận dữ liệu BIST_MIXED thời gian thực mà không phải trả thêm phí.

Bạn luôn có thể bật/tắt dữ liệu BIST_MIXED thời gian thực trong menu của sàn giao dịch. TradingView cung cấp dữ liệu của sàn giao dịch BIST thời gian thực miễn phí cho người dùng tích hợp nhà môi giới này, tuy nhiên, dữ liệu này không có khối lượng.

Khi tắt sử dụng dữ liệu BIST_MIXED thời gian thực, bạn sẽ nhận được dữ liệu BIST với độ trễ 15 phút, bao gồm cả khối lượng.

Xin lưu ý: bạn không bao giờ bị ảnh hưởng nếu đã mua gói đăng ký dữ liệu BIST trả phí.