Khoảng Giao Động Trung Bình (ADR)

Định nghĩa

Khoảng giao động trung bình là chỉ số đo lường mức độ biến động của tài sản, cho thấy chuyển động trung bình của giá giữa mức cao và mức thấp trong vài ngày qua.

Tính toán

Để tính giá trị trung bình cho một ngày cụ thể, trước tiên, chỉ báo tính giá trị trung bình trong số các giá trị cao của giá trong một số ngày nhất định, sau đó tính trung bình trong số các giá trị thấp trong cùng những ngày đó. Sau đó, chỉ báo tìm chênh lệch giữa các giá trị này.

Đầu vào

Chiều dài

Theo mặc định, chỉ báo sẽ tính giá trị trung bình trong 14 ngày. Cần lưu ý, nếu để số ngày quá ngắn thì chỉ báo sẽ xem xét độ nhiễu ngắn hạn, trong khi nếu để thời gian dài thì có thể mất nhiều thời gian hơn để phản ứng với thay đổi mới của thị trường.

 

Kiểu

ADR

Bật/tắt việc hiển thị đường ADR. Bạn cũng có thể chọn màu của đường, độ dày của đường và loại biểu đồ (theo mặc định, biểu đồ Đường được sử dụng).