Phân chia cảnh báo theo loại

Theo các yêu cầu về tài nguyên, tất cả cảnh báo được chia thành 2 loại: Giá và Kỹ thuật.

(Danh sách chi tiết các cảnh báo liên quan đến từng loại được đưa ra ở cuối bài viết)

Mỗi loại có hạn chế riêng về số lượng cảnh báo hoạt động. Ví dụ: với hạn chế sau:

 

Cảnh báo về giá đang hoạt động100
Cảnh báo kỹ thuật đang hoạt động100

thì bạn có thể chạy không quá 100 cảnh báo về giá và không quá 100 cảnh báo kỹ thuật. (Trong trường hợp này, bạn có thể chạy tổng cộng 200 cảnh báo).

Bạn có thể thấy số lượng cảnh báo hiện đang hoạt động của từng loại trong bộ đếm ở đầu trình quản lý cảnh báo:

- Số lượng cảnh báo Giá - gần biểu tượng nến

- Số lượng Cảnh Báo Kỹ Thuật - gần biểu tượng biểu đồ

Bạn có thể xem hạn chế hiện tại cho từng gói trên trang GoPro trong phần cảnh báo:

https://vn.tradingview.com/gopro/#compare

Cảnh báo giá

Một cảnh báo được coi là Cảnh Báo Giá khi đáp ứng hai điều kiện sau:

 1. Cảnh báo chỉ sử dụng một mã giao dịch (đối với mọi loại biểu đồ: Thanh, Renko, PnF, v.v.) và một giá trị giá
 2. Một trong những điều sau được chọn làm điều kiện kích hoạt:
 • Qua
 • Vượt lên
 • Vượt xuống
 • Lớn hơn
 • Nhỏ hơn

Ví dụ: một cảnh báo trên biểu đồ Renko sẽ được coi là Cảnh Báo Giá:

Tương tự, cảnh báo sau về mã chênh lệch giữa giá mua và giá bán:

Cảnh báo kỹ thuật

Một cảnh báo được coi là Cảnh báo kỹ thuật nếu đáp ứng bất kỳ điều kiện nào sau đây:

 1. Cảnh báo sử dụng mã giao dịch lớp phủ, chỉ báo, hình vẽ hoặc chiến lược
 2. Cảnh báo chọn một trong những điều sau làm điều kiện kích hoạt:
 • Vào kênh
 • Thoát kênh
 • Bên trong Kênh
 • Bên ngoài Kênh
 • Tiến lên
 • Đi xuống
 • Tiến lên %
 • Đi xuống %

Ví dụ: cảnh báo sau sẽ được coi là kỹ thuật vì dựa trên tập lệnh:

Tương tự, cảnh báo sau được coi là cảnh báo kỹ thuật bởi được tạo trên Điều kiện di chuyển: