Cách tạo lệnh, cảnh báo và đường giá bất cứ đâu trên biểu đồ

Nhấn Alt + Ctrl trên Windows hoặc ⌥⌘ trên máy Mac, sau đó nút có biểu tượng “+” (dấu cộng) sẽ xuất hiện bên dưới con trỏ. Khi nhấp vào nút này, bạn có thể đặt lệnh ở mức giá của vị trí con trỏ, tạo cảnh báo hoặc vẽ đường giá.


Nút này vẫn sẽ xuất hiện ngay cả khi bị tắt trong phần cài đặt biểu đồ.