Khối lượng Giao dịch Định kỳ

Định nghĩa

Chỉ báo Khối lượng Giao dịch Định kỳ (PVP) tính toán một chuỗi các khối lượng giao dịch cung cấp dấu hiệu phân phối khối lượng trên các mức giá khác nhau trong các khoảng thời gian cụ thể. Các khoảng thời gian được quyết định bởi đầu vào của chỉ báo.

Lưu ý: Bạn có thể đọc thêm về các đặc điểm được chia sẻ bởi tất cả các chỉ báo Hồ sơ khối lượng trong bài viết Chỉ báo Khối lượng Giao dịch: khái niệm cơ bản trong Trung tâm trợ giúp. Văn bản dưới đây mô tả các tính năng duy nhất cho chỉ báo Hồ sơ khối lượng cụ thể này.

Tính toán

Để tính toán Khối lượng giao dịch định kỳ, chỉ báo sử dụng bảng chọn khung thời gian thấp hơn dựa trên khung thời gian hiện được chọn trên biểu đồ: 

Độ phân giải của biểuđồ

Khung thời gian thấp hơn sử dụng để tính toán VP

Tỷ lệ về độ sâu

1S, 5S, 10S

1S

1

15S

5S

3

30S

15S

2

1 - 4

1

1

5 - 15

1

3

16 - 30

5

3

31 - 60

10

3

61 - 120

15

4

121 - 240

30

4

241 trở lên

60

4

Logic sau đây được sử dụng để tính toán khối lượng giao dịch sẽ được vẽ bao xa trong quá khứ:

1. Từ bảng trên, chọn khung thời gian thấp hơn dựa trên khung thời gian trên biểu đồ. Dữ liệu từ khung thời gian thấp hơn này sẽ được sử dụng để tính Khối lượng giao dịch.

2. Sử dụng số lượng thanh lịch sử có sẵn để tính toán dựa trên gói đăng ký của bạn và nhân với tỷ lệ độ sâu thích hợp.

3. Số kết quả cho bạn biết có bao nhiêu thanh khung thời gian thấp hơn sẽ có sẵn cho chỉ báo.

Ví dụ: người dùng gói Premium có giới hạn 20000 thanh lịch sử được hiển thị trên biểu đồ cùng một lúc. Nếu biểu đồ mở trên khung thời gian "60", chỉ báo sẽ tải 20000 * 3 (tỷ lệ độ sâu) = 60000 thanh 10 phút. Vì có sáu thanh 10 phút trong một thanh 60 m, nên chỉ báo sẽ có thể tạo cấu hình khối lượng cho 10000 thanh cuối cùng trên biểu đồ 60 m. Khi bạn tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của biểu tượng, cuối cùng bạn có thể đạt đến điểm không còn thanh khung thời gian thấp hơn nữa và chỉ báo sẽ ngừng tính toán.

Lưu ý rằng:

  • Tổng giới hạn của các hàng biểu đồ luôn dưới 6.000. Vì vậy, nếu mỗi cấu hình có 100 hàng, thì chỉ báo sẽ không vẽ nhiều hơn 60 hàng trong số này, ngay cả khi vẫn có sẵn dữ liệu trên các khung thời gian thấp hơn.
  • Khối lượng được căn chỉnh theo đầu năm. Mỗi Khối lượng Giao dịch sẽ ngừng tính toán vào cuối năm và sẽ bắt đầu lại từ năm mới, ngay cả khi cài đặt Khoảng thời gian được đặt thành hoạt động khác. Điều này là cần thiết để duy trì tính nhất quán khi xây dựng hồ sơ trên các khung thời gian khác nhau. 

Đầu vào

Kỳ

Đặt kỳ mà chỉ báo xây dựng khối lượng giao dịch, một khối lượng cho mỗi kỳ mới. Hệ số kỳ được đặt trong trường đầu tiên và chính kỳ đó, có thể nhận các giá trị "Thanh", "Ngày", "Tuần" hoặc "Tháng", được đặt trong trường thứ hai.

Khối lượng

Bật/tắt việc hiển thị tổng khối lượng cho mỗi hàng (Total), chia từng hàng thành lên/xuống (Up/Down) hoặc hiển thị chênh lệch giữa các hàng (Delta).

Khối lượng Vùng giá trị

Quy định tỷ lệ phần trăm của tất cả khối lượng cho phiên giao dịch sẽ được đánh dấu bằng Vùng giá trị.

Bố cục hàng / Kích thước hàng

Hai đầu vào này chỉ định cách chỉ báo tính toán mỗi biểu đồ sẽ có bao nhiêu hàng.

Nếu Bố cục Hàng được đặt thành “Số Hàng”, Kích thước Hàng sẽ đặt tổng số hàng trong biểu đồ: ví dụ: với Kích thước Hàng là 25, biểu đồ, từ trên xuống dưới, sẽ có 25 hàng. Chiều cao của mỗi hàng sẽ được tính toán tự động; trong ví dụ trên, biểu đồ Khối lượng giao dịch mở rộng giá từ 200 đến 300 sẽ có (300 - 200) / 25 = 4 điểm trên mỗi hàng.

Nếu đầu vào này được đặt thành “Tick cho mỗi hàng”, Kích thước Hàng cho biết số lượng tick trong mỗi hàng (1 tick là mức di chuyển tối thiểu mà giá của mã này có thể thực hiện: ví dụ: đối với NASDAQ:AAPL, 1 tick là 0,01 bởi vì giá cần di chuyển ít nhất 0,01 USD, tức là 1 xu). Ví dụ: đặt thành 25 sẽ có nghĩa là mỗi hàng có chiều cao là 25 dấu tích. Trong trường hợp đó, số lượng hàng sẽ được tính toán tự động và biểu đồ Khối lượng Giao dịch mở rộng giá từ 200 đến 300 cho một mã có tick tối thiểu là 0,01 sẽ có (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 hàng trên mỗi biểu đồ.

Kéo dài POC sang phải

Kéo dài đường Điểm kiểm soát cho đến khi vượt qua tất cả các thanh.

Kéo dài VAH sang phải

Mở rộng Đường Vùng giá trị cao cho đến khi vượt qua tất cả các thanh.

Kéo dài VAL sang phải

Mở rộng Đường vùng giá trị thấp cho đến khi vượt qua tất cả các thanh.