Tại sao TradingView lại hiển thị cặp USD và BTC chưa được niêm yết trên sàn giao dịch?

Chúng tôi tính toán độc lập giá các đồng tiền còn thiếu bằng USD và BTC cho một số sàn giao dịch phổ biến (Binance, Bitfinex và một số sàn khác, danh sách có thể thay đổi), nếu bản thân sàn giao dịch không cung cấp dữ liệu đó. Những mã như vậy mang tính tổng hợp và có thể được tính toán bằng cách sử dụng tỷ giá từ các sàn giao dịch khác.