Vốn hóa thị trường bị pha loãng hoàn toàn

"Vốn hóa thị trường bị pha loãng hoàn toàn" là gì?

Vốn hóa thị trường bị pha loãng hoàn toàn – vốn hóa thị trường của tiền điện tử nếu toàn bộ nguồn cung tiền trong tương lai (tối đa hoặc tổng số) đang được lưu hành.

Tại sao “vốn hóa thị trường bị pha loãng hoàn toàn” lại quan trọng?

Vốn hóa thị trường bị pha loãng hoàn toàn là một số liệu quan trọng vì nó cho phép các nhà đầu tư tính đến tỷ lệ phát hành tiền mới và đánh giá tác động của lạm phát đối với giá trị của đồng tiền.

“Vốn hóa thị trường bị pha loãng hoàn toàn" được tính như thế nào?

Vốn hóa thị trường bị pha loãng hoàn toàn = Giá hiện tại * Nguồn cung tối đa.

Tại sao không có giới hạn thị trường bị pha loãng hoàn toàn cho một số đồng xu (ví dụ: Doge)?

Nếu sách trắng của đồng xu không chỉ định nguồn cung tối đa, thì biến này sẽ không khả dụng và không thể tính được MCAP bị pha loãng hoàn toàn.