Tổng nguồn cung

"Tổng cung" là gì?

Số lượng đồng tiền (hoặc mã thông báo) đã được tạo, trừ đi tất cả đồng tiền (hoặc mã thông báo) đã bị cháy (bị xóa khỏi lưu thông).

Tại sao “Tổng cung” lại quan trọng?

Chỉ báo tổng nguồn cung hiển thị tổng số mã thông báo tồn tại trên chuỗi khối, bao gồm cả các mã thông báo không được lưu hành công khai.