% địa chỉ tổn thất

“% Địa chỉ tổn thất” là gì?

Tỷ lệ địa chỉ bị lỗ thực tế trong số tất cả các địa chỉ hiện đang nắm giữ loại tiền điện tử này.

Tại sao “% địa chỉ tổn thất” lại quan trọng?

Chỉ báo tổn thất cung cấp tổng số tổn thất thực tế của chủ sở hữu đối với một tài sản tiền điện tử cụ thể. Trái ngược với chỉ báo “vào/ra/có tiền”, bao gồm các vị thế chưa thực hiện.