Hợp đồng hiện tại

Hợp đồng hiện tại là gì?

Trong giao dịch tương lai, thuật ngữ hợp đồng hiện tại đề cập đến hợp đồng trước hoặc tháng hết hạn gần nhất. Hợp đồng hiện tại chuyển sang hợp đồng tiếp theo khi hợp đồng tháng trước hiện tại hết hạn. Chuỗi này được sử dụng rộng rãi để phân tích và giao dịch ngắn hạn, vì chuỗi phản ánh chính xác tâm lý thị trường hiện tại và biến động giá.