Tháng hết hạn

Tháng hết hạn là gì?

Tháng hết hạn đề cập đến tháng hợp đồng hoặc tháng cụ thể mà hợp đồng tương lai hết hạn. Mỗi hợp đồng tương lai được liên kết với một tháng được chỉ định khi hợp đồng đến ngày hết hạn.

Hợp đồng tương lai là các công cụ tài chính tiêu chuẩn được giao dịch trên các sàn giao dịch. Hợp đồng tương lai thường có sẵn trong một loạt các tháng hết hạn, cho phép các nhà giao dịch chọn hợp đồng phù hợp với khung thời gian giao dịch hoặc phòng ngừa rủi ro mong muốn của họ.

Tháng trong hợp đồng tương lai thường được biểu thị bằng mã hoặc chữ viết tắt đại diện cho một tháng cụ thể trong năm.

Nhà giao dịch cần biết ngày hết hạn hợp đồng cụ thể để quản lý vị thế của họ một cách hiệu quả và chuyển sang hợp đồng thích hợp tiếp theo nếu cần.