Phiếu giảm giá

Phiếu giảm giá là gì?

Trong trái phiếu, phiếu giảm giá đề cập đến khoản thanh toán lãi định kỳ được thực hiện cho người nắm giữ trái phiếu bởi người phát hành trái phiếu. Phiếu giảm giá thể hiện mức lãi suất cố định hoặc thay đổi mà tổ chức phát hành hứa trả cho trái chủ trong suốt thời hạn của trái phiếu.

Khi phát hành, trái phiếu thường có lãi suất phiếu giảm giá đã nêu, được biểu thị bằng phần trăm mệnh giá của trái phiếu.

Các khoản thanh toán phiếu giảm giá thường được thực hiện nửa năm một lần hoặc hàng năm, mặc dù có thể thực hiện các tần suất thanh toán khác, tùy thuộc vào các điều khoản của trái phiếu. Trái chủ nhận được các khoản thanh toán lãi định kỳ này cho đến ngày đáo hạn của trái phiếu khi số tiền gốc (mệnh giá) được hoàn trả.

Tại sao Phiếu giảm giá lại quan trọng?

Lãi suất phiếu giảm giá là một yếu tố quan trọng trong việc xác định lợi suất hoặc lợi tức mà trái chủ có thể mong đợi kiếm được từ việc nắm giữ trái phiếu. Lãi suất thường được thiết lập dựa trên một số yếu tố, bao gồm lãi suất thị trường hiện hành, uy tín tín dụng của tổ chức phát hành và các điều khoản cụ thể của trái phiếu.

Khi lãi suất thị trường tăng hoặc giảm, lãi suất trái phiếu của trái phiếu mới phát hành có thể được điều chỉnh để phù hợp với lãi suất hiện hành. Tuy nhiên, các trái phiếu có lãi suất cố định sẽ tiếp tục trả cùng một mức lãi suất cố định trong suốt thời hạn của chúng, bất kể những thay đổi về lãi suất thị trường. Do đó, lợi suất của trái phiếu có lãi suất cố định có thể khác với lợi suất hiện hành trên thị trường, ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của chúng đối với các nhà đầu tư.

Điều đáng chú ý là thuật ngữ phiếu giảm giá bắt nguồn từ thực tiễn lịch sử về các phiếu giảm giá có thể tháo rời mà các trái chủ sẽ kẹp và xuất trình để thanh toán. Tuy nhiên, trong giao dịch trái phiếu hiện đại, thanh toán phiếu giảm giá thường được thực hiện bằng điện tử và thuật ngữ phiếu lãi đề cập đến chính khoản thanh toán lãi.

Các khoản thanh toán phiếu giảm giá là một thành phần quan trọng trong lợi tức đầu tư cho trái chủ và đóng vai trò là phương tiện để tổ chức phát hành bồi thường cho trái chủ vì đã cho vay tiền.