Ngày đáo hạn

Ngày đáo hạn là gì?

Ngày đáo hạn của trái phiếu là ngày mà tổ chức phát hành có nghĩa vụ hoàn trả số tiền gốc (còn được gọi là mệnh giá hoặc mệnh giá) cho trái chủ hoặc nhà đầu tư. Ngày đáo hạn đánh dấu việc kết thúc của thời hạn hoặc tuổi thọ của trái phiếu.

Khi một trái phiếu được phát hành, ngày đáo hạn của trái phiếu được chỉ định, thường được nêu dưới dạng một ngày dương lịch cụ thể. Ví dụ: một trái phiếu có thể có ngày đáo hạn là ngày 1 tháng 1 năm 2030. Vào ngày này, tổ chức phát hành phải thực hiện khoản thanh toán cuối cùng cho trái chủ, trả lại toàn bộ mệnh giá của trái phiếu.

Tại sao ngày đáo hạn lại quan trọng?

Ngày đáo hạn xác định khoảng thời gian mà trái chủ cam kết nắm giữ trái phiếu trước khi nhận lại tiền gốc. Nó cũng chỉ ra khoảng thời gian mà tổ chức phát hành sẽ thanh toán lãi định kỳ, được gọi là thanh toán lãi suất, cho người nắm giữ trái phiếu.

Các trái phiếu khác nhau có thời gian đáo hạn khác nhau. Trái phiếu ngắn hạn, chẳng hạn như tín phiếu kho bạc hoặc giấy thương mại, có thời gian đáo hạn tương đối ngắn từ vài ngày đến một năm. Trái phiếu trung hạn, chẳng hạn như trái phiếu doanh nghiệp hoặc trái phiếu chính phủ, thường có kỳ hạn từ một đến mười năm. Trái phiếu dài hạn, chẳng hạn như trái phiếu chính phủ hoặc một số trái phiếu doanh nghiệp, có thể có thời hạn từ mười năm trở lên.

Điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là phải biết ngày đáo hạn khi xem xét đầu tư trái phiếu vì nó giúp xác định thời hạn cho lợi nhuận tiềm năng và thời hạn của cam kết đầu tư. Sau khi trái phiếu đến ngày đáo hạn, tổ chức phát hành không còn bắt buộc phải thanh toán lãi suất trái phiếu nữa và trái chủ sẽ nhận được toàn bộ số tiền gốc.

Nhà đầu tư có thể chọn trái phiếu có ngày đáo hạn khác nhau dựa trên mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro và khung thời gian mong muốn. Trái phiếu có kỳ hạn dài hơn thường đưa ra lãi suất cao hơn để bù đắp cho cam kết thời gian dài hơn, trong khi trái phiếu ngắn hạn có thể mang lại lợi suất thấp hơn nhưng mang lại tính linh hoạt và thanh khoản cao hơn.