Tại sao tôi nhận được thông báo "mã không giao dịch được" trên Tradovate?

Nếu bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai trên Tradovate qua TradingView, bạn cần đăng ký dữ liệu thời gian thực trên nền tảng môi giới. Trong trường hợp gói dữ liệu được mua trên TradingView, không thể đặt lệnh.

Tuy nhiên, chúng tôi hỗ trợ xác minh dữ liệu có thể được kích hoạt thông qua tài khoản Live Tradovate, vì vậy bạn sẽ không phải thanh toán hai lần. Để biết thêm thông tin về xác minh, vui lòng làm theo đường liên kết.