Tại sao tôi nhận được thông báo "mã không giao dịch được" trên AMP?

Nếu muốn giao dịch hợp đồng tương lai trên AMP qua TradingView, bạn cần đăng ký dữ liệu thời gian thực trên nền tảng môi giới từ nhà cung cấp dữ liệu CQG.

 Trong trường hợp gói dữ liệu được mua trên TradingView, không thể đặt lệnh. Tuy nhiên, chúng tôi hỗ trợ xác minh dữ liệu có thể được bật thông qua tài khoản Live AMP, do đó bạn sẽ không phải trả tiền hai lần. Để biết thêm thông tin về xác minh, vui lòng làm theo đường liên kết.