Tại sao không thể điều chỉnh lệnh?

Chúng tôi không hỗ trợ điều chỉnh lệnh đối với Binance. Cần hủy lệnh và đặt lệnh khác.