Tại sao tôi không hể thêm Chốt lời/Cắt lỗ vào các vị thế hiện tại?

Hiện Binance không hỗ trợ thêm Chốt lời/Cắt lỗ vào các vị thế hiện tại. Bạn chỉ có thể thêm Chốt lời và Cắt lỗ từ nền tảng Binance.