Danh mục

Đại diện cho trường hợp sử dụng chính hoặc ngành mà dự án hoặc tài sản tiền điện tử tập trung vào. Danh mục cung cấp phân loại giúp người dùng hiểu mục đích hoặc lĩnh vực cụ thể mà tiền điện tử hoặc dự án nhắm đến phục vụ. Ví dụ: các danh mục có thể bao gồm nền tảng hợp đồng thông minh, stablecoin, tài chính phi tập trung (DeFi), trò chơi, tiền meme hoặc NFT.