Mã nguồn

Mã nguồn đề cập đến các hướng dẫn và logic lập trình cơ bản cho một loại tiền điện tử hoặc dự án. Mã nguồn thường được lưu trữ trong một kho lưu trữ, chẳng hạn như GitHub và cung cấp công khai để các lập trình viên xem xét, kiểm tra, sửa đổi và đóng góp cho cơ sở mã. Các dự án nguồn mở khuyến khích tính minh bạch, cộng tác và sự tham gia của cộng đồng, vì các nhà phát triển có thể đề xuất các cải tiến, báo cáo lỗi và đề xuất các tính năng mới dựa trên mã nguồn.