Sách trắng

Sách trắng là tài liệu chi tiết phác thảo khái niệm, công nghệ, mục tiêu và chiến lược triển khai của một loại tiền điện tử hoặc dự án. Sách trắng đi sâu mô tả tầm nhìn của dự án, công nghệ chuỗi khối cơ bản, mã thông báo, trường hợp sử dụng, phân tích thị trường, bối cảnh cạnh tranh và lộ trình. Sách trắng cung cấp cho các nhà đầu tư tiềm năng, lập trình viên và các bên liên quan hiểu biết sâu sắc về đề xuất giá trị của dự án, các khía cạnh kỹ thuật và kế hoạch dài hạn. Sách trắng đóng vai trò là tài liệu nền tảng truyền đạt các mục tiêu của dự án và đóng vai trò là điểm tham chiếu để đánh giá khả năng tồn tại và tác động tiềm năng của dự án.