Cách thay đổi màu sắc của đường giá cảnh báo?

Để thay đổi màu của đường giá cảnh báo, hãy mở phần Cài đặt Biểu đồ, chuyển đến tab Sự kiện, sau đó chọn màu mới.