Thua lỗ Tối đa/Lợi nhuận Tối đa

Giá trị thua lỗ tối đa và lợi nhuận tối đa có thể trên lý thuyết của một chiến lược.

Lợi nhuận Tối đa và Thua lỗ Tối đa có thể là các giá trị vô cực, được ký hiệu tương ứng là +∞ và -∞.