Tỷ lệ Thắng

Trên biểu đồ khối lượng rủi ro, có các phân đoạn màu xanh lá cây trong đó chiến lược kết thúc có lợi nhuận và các phân đoạn màu đỏ, trong đó chiến lược kết thúc có thua lỗ. Có xác suất cho mỗi khu vực. Tỷ lệ thắng là mối quan hệ của tổng xác suất đối với tất cả các phân đoạn màu xanh lá cây với cùng tổng xác suất đối với các phân đoạn màu đỏ.