Hoà vốn

Điểm hòa vốn là giá công cụ cơ bản mà chiến lược không có lợi nhuận khi hết hạn.