Tại sao tôi không huỷ được tính năng Chốt Lời/Cắt Lỗ?

Bitget không hỗ trợ huỷ Chốt Lời/Cắt Lỗ cho các lệnh.