Tại sao tôi không tìm được lệnh Xu hướng Trailing stop trên biểu đồ và trong Trình Quản lý Tài khoản?

TradingView không hỗ trợ hiển thị các lệnh Xu hướng Trailing Stop được đặt từ nền tảng Bitget.