Tại sao giá trị trên biểu đồ trong ngày của TradingView khác so với các nguồn khác?

Lô lẻ

Nếu so sánh các giá trị Mở cửa, Cao, Thấp, Đóng cửa và Khối lượng trên bất kỳ độ phân giải trong ngày nào đối với cổ phiếu Bắc Mỹ trên nền tảng của chúng tôi với các giá trị được hiển thị trên trang web của sàn giao dịch đó và một số nguồn khác, trước hết chúng tôi có thể nhận thấy sự khác biệt giữa giá và dữ liệu khối lượng trong thời gian Trước giờ giao dịch và Sau giờ giao dịch, nếu theo thuật ngữ của sàn giao dịch Nasdaq. Sự khác biệt là do nhà cung cấp dữ liệu của chúng tôi lọc các giao dịch lô lẻ trong lịch sử. Do đó, biểu đồ trong ngày của chúng tôi chỉ được xây dựng dựa trên toàn bộ giao dịch.

Lô lẻ là kích thước lệnh của một chứng khoán nhỏ hơn đơn vị giao dịch thông thường của tài sản cụ thể đó. Đối với cổ phiếu, lô lẻ thường nhỏ hơn 100 đơn vị tiêu chuẩn của tài sản.

Ví dụ: chúng ta hãy xem biểu đồ NASDAQ:AMZN trong 1 phút ở thanh 09:25 (UTC-4) vào ngày 03/03/2023 và so sánh các giá trị với giá trị được hiển thị trên trang web của sàn giao dịch:

Giá đóng trên nền tảng của chúng tôi là 130,50 và khối lượng bằng 13317 trong khi trên trang web của sàn giao dịch thì các giá trị này lần lượt là 130,36 và 15863. Giao dịch cuối cùng được đưa vào thanh phút và hình thành giá Đóng cửa được nhận vào lúc 13:25:55 trong khi trên trang web của sàn giao dịch, giá Đóng cửa thanh phút này được hình thành dựa trên giao dịch nhận được 3 giây sau đó, bằng 130,36 và có khối lượng bằng 1, được coi là lô chưa hoàn thiện. Phút này có 156 lô lẻ như vậy với tổng khối lượng là 2546. Đây là sự khác biệt giữa điều được hiển thị trên nền tảng của chúng tôi và trên trang web của sàn giao dịch.

Bản in muộn

Sự khác biệt đáng chú ý thứ hai về giá trị trong ngày là do có một khối lượng lớn được hiển thị trên một số biểu đồ chứng khoán Hoa Kỳ ở độ phân giải 1 phút lúc 08:00 (UTC-4) trong phiên Tiền thị trường. Ví dụ:

Điều này là do thực tế là tại thời điểm cụ thể này, nhà cung cấp dữ liệu của chúng tôi có các bản in muộn thường được lọc ra trên các nền tảng khác. Đây là các giao dịch OTC có thể được thực hiện tại các thời điểm khác nhau, tuy nhiên, tổng khối lượng có trong thanh phút 08:00 (UTC-4).