Tôi muốn tìm hiểu thêm về Nhật ký Pine

Để bật nhật ký, bạn có thể sử dụng một trong ba hàm ghi nhật ký mới: 

 • log.error() tạo thông báo loại Lỗi được hiển thị màu đỏ.
 • log.info() tạo các thông báo thuộc loại Thông tin được hiển thị bằng màu xám.
 • log.warning() tạo thông báo thuộc loại Cảnh báo được hiển thị bằng màu cam.

Sau khi thêm tập lệnh vào biểu đồ, bạn có thể mở Nhật ký Pine (Pine Logs). Sử dụng một trong những điểm gia nhập:

 • chọn Nhật ký Pine… từ menu Thêm của Trình chỉnh sửa
 • từ menu Thêm của tập lệnh được tải trên biểu đồ của bạn nếu tập lệnh sử dụng hàm log.*().
  Nhật ký Pine hoạt động ở mọi nơi: trên các thanh lịch sử, trong thời gian thực và ở chế độ Phát lại. Các hàm ghi nhật ký có thể được gọi từ bất kỳ loại tập lệnh nào (chỉ báo, chiến lược hoặc thư viện) và từ bất kỳ đâu trong tập lệnh, bao gồm các khối cục bộ, vòng lặp và từ bên trong các hàm request.security() và các hàm tương tự. Bạn có thể gọi các hàm ghi nhật ký theo hai cách: chỉ sử dụng đối số chuỗi hoặc sử dụng chuỗi định dạng và danh sách các giá trị theo kiểu str.format().

Các tập lệnh sử dụng nhật ký phải là tập lệnh cá nhân; các tập lệnh được xuất bản riêng tư hoặc công khai không thể tạo nhật ký, ngay cả khi các tập lệnh chứa lệnh gọi hàm log.*().

Ví dụ mã sau đây sử dụng cả ba hàm ghi nhật ký:

//@version=5
indicator("Pine Logs")
if barstate.ishistory
  if bar_index % 100 == 0
    log.warning("\nBar index: {0,number,#}", bar_index)
else
  // Realtime bar processing.
  varip lastTime = timenow
  varip updateNo = 0
  if barstate.isnew
    updateNo := 0
    log.error("\nNew bar")
  else
    log.info("\nUpdate no: {0}\nclose: {1}\nSeconds elapsed: {2}", updateNo, close, (timenow - lastTime) / 1000)
    updateNo += 1
  lastTime := timenow
plot(timenow)

Ví dụ này hiển thị chỉ mục thanh trên mỗi thanh lịch sử thứ một trăm bằng thông báo cảnh báo màu cam. Trong thời gian thực, chỉ mục thanh hiển thị thông báo lỗi màu đỏ cho mỗi thanh mới. Đối với mỗi lần cập nhật theo thời gian thực, chỉ mục thanh tạo ra một thông báo thông tin màu xám hiển thị số cập nhật, giá đóng cửa và thời gian trôi qua kể từ lần cập nhật biểu đồ cuối cùng.

Để xem Nhật ký Pine (Pine Logs) hoạt động:

 1. Lưu ví dụ mã ở trên vào tập lệnh cá nhân rồi thêm vào biểu đồ có thị trường đang hoạt động;
 2. Mở ngăn Nhật ký thông bằng menu Thêm của Trình chỉnh sửa hoặc menu Thêm của chỉ báo trên biểu đồ.

Dấu thời gian đặt trước mỗi mục nhật ký. Đây là thời gian mở cửa của thanh đối với các thanh lịch sử và là thời gian hiện tại dành cho các tin nhắn theo thời gian thực. Tin nhắn mới hơn xuất hiện ở cuối khung. Chỉ 10.000 tin nhắn cuối cùng sẽ hiển thị cho các thanh lịch sử; tin nhắn thời gian thực được thêm vào những tin nhắn đó.

Phần trên cùng của khung chứa các mã giao dịch cho phép bạn bắt đầu/dừng ghi nhật ký, chỉ định ngày bắt đầu, lọc nhật ký theo loại thông báo và tìm kiếm nhật ký. Trường tìm kiếm chứa một menu phụ cho phép bạn khớp chữ hoa chữ thường, toàn bộ từ và sử dụng biểu thức chính quy.

Khi bạn di chuột qua thông báo nhật ký, các mã giao dịch sẽ xuất hiện cho phép bạn xem mã nguồn đã tạo thông báo hoặc chuyển đến thanh biểu đồ tương ứng:

Khi có nhiều tập lệnh trên biểu đồ sử dụng nhật ký, mỗi tập lệnh sẽ duy trì tập hợp thông báo riêng. Bạn có thể di chuyển giữa các nhật ký của mỗi tập lệnh bằng cách sử dụng menu thả xuống ở đầu bảng điều khiển Nhật ký Pine: