Cơ hội Giá theo Thời gian (TPO)

Chỉ báo Cơ hội giá theo thời gian (TPO), còn được gọi là "Khối lượng thị trường", phân tích hoạt động thị trường theo mức giá khi chỉ báo phát triển theo thời gian. TPO cung cấp cho các nhà giao dịch góc nhìn độc đáo về động lực thị trường và phân bổ giá bằng cách trực quan hóa các khối thời gian dành cho mỗi mức giá của hồ sơ và trình tự duyệt qua cấp độ trong khoảng thời gian của hồ sơ. Các nhà giao dịch thường sử dụng TPO để xác định các mức giá quan trọng và mô hình thị trường có thể không rõ ràng khi kiểm tra dữ liệu giá thô.

J. Peter Steidlmayer đã xây dựng khái niệm Cơ hội giá theo thời gian tại Hội đồng Thương mại Chicago (CBOT) vào những năm 1980. Hồ sơ TPO đã trở nên nổi bật trên thị trường hàng hóa và tương lai và hiện được sử dụng rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực.

Tính toán

TPO

Chỉ báo hiển thị Hồ sơ TPO ở bên trái của mỗi kỳ và Hồ sơ Khối lượng tùy chọn ở bên phải.

Quá trình sau đây xây dựng Hồ sơ TPO:

 • Người dùng chỉ định số ngày, tuần hoặc tháng mà khoảng thời gian của hồ sơ sẽ bao hàm.
 • Chỉ báo chia khoảng thời gian thành các khối thời gian bằng nhau dựa trên "Kích thước khối" do người dùng chỉ định (5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1H, 2H hoặc 4H). Mỗi khối thời gian liên tiếp tương ứng với một chữ cái. Trình tự bắt đầu bằng chữ in hoa [A-Z], sau đó sử dụng chữ cái viết thường [a-z] nếu cần nhiều hơn. Chỉ báo lặp lại trình tự này nếu khoảng thời gian chứa đủ khối thời gian để sử dụng hết tất cả các chữ cái có sẵn.
 • Chỉ báo tạo ra các mức giá (hàng) cho từng khoảng thời gian dựa trên kích thước hàng được chỉ định của mình. Chỉ báo có thể tự động tính toán kích thước hàng hoặc người dùng có thể xác định số lượng dấu tích trên mỗi hàng theo cách thủ công. Hồ sơ hiển thị một khối ở mức giá cho mỗi khoảng thời gian mà giá đi qua nó. Ví dụ: khối "A" dẫn đầu trên một hàng có nghĩa là giá thị trường đã đạt đến mức đó trong khối thời gian đầu tiên.

Khu vực Giá trị TPO (VA)

Vùng giá trị là phạm vi giá chứa lượng khối TPO đáng kể trong một khoảng thời gian. Nó gợi ý phạm vi giá mà những người tham gia thị trường thể hiện sự quan tâm nhất. Các nhà giao dịch thường sử dụng nó để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Chỉ báo sử dụng thuật toán sau để xác định Vùng giá trị của cấu hình TPO:

 1. Xác định tổng số khối trong hồ sơ.
 2. Tính số khối mục tiêu trong VA bằng công thức sau:Mục tiêu VA = Tổng số khối * Phần trăm diện tích giá trị / 100
 3. Bắt đầu bộ đếm khối VA ở hàng có số khối cao nhất (Điểm kiểm soát - POC). POC là hàng đầu tiên được thêm vào VA.
 4. Đếm các khối ở hàng phía trên hàng VA cao nhất.
 5. Đếm các khối ở hàng bên dưới hàng VA thấp nhất.
 6. Xác định hàng có số khối cao nhất từ bước 4 và 5 rồi cộng số lượng của nó vào số khối VA. Hàng đó trở thành một phần của VA. Nếu cả hai hàng có số khối giống hệt nhau, hãy thêm hàng gần POC nhất. Nếu chúng cũng cách đều POC, hãy thêm hàng cao nhất.
 7. Lặp lại các bước 4-6 cho đến khi tổng số khối VA đạt mục tiêu đã tính ở bước 2.
 8. Sử dụng các mức cao nhất và thấp nhất trong VA làm Vùng giá trị cao (VAH) và Vùng giá trị thấp (VAL).

Kích thước hàng

Khi đầu vào "Kích thước hàng" sử dụng tùy chọn "Tự động", chỉ báo sẽ tính toán kích thước hàng dựa trên 300 thanh mới nhất kể từ thanh hiển thị ngoài cùng bên phải. Trước tiên, nó chia chênh lệch giữa mức cao nhất cao nhất và mức thấp thấp nhất trên các thanh đó cho giá trị đánh dấu tối thiểu của biểu tượng:

MinTickRange = (Giá trị cao - Giá trị thấp) / Tối thiểuTick

Sau đó, nó chia giá trị này cho 80, tức là số hàng phải vừa với biểu đồ:

RowTicks = MinTickRange / RowsRequired

Cuối cùng, nó làm tròn kết quả để tính các dấu tích cuối cùng trên mỗi giá trị hàng:

TicksPerRow = round(RowTicks / Increment) * Tăng

Mức tăng mà nó làm tròn phụ thuộc vào thang đo của giá trị được tính toán:

Nếu 1 <= RowTicks <= 100, Tăng = 5 Nếu 100 <= RowTicks <= 1000, Tăng = 50 Nếu 1000 <= RowTicks <= 10000, Tăng = 500 Nếu 10000 <= RowTicks <= 100000, Tăng = 5000, v.v. ..

Chỉ báo tính toán lại kích thước hàng khi thêm chỉ báo vào biểu đồ, đặt lại cài đặt của chỉ báo hoặc thay đổi mã giao dịch hoặc khung thời gian.

Hồ sơ khối lượng

Cấu hình khối lượng tùy chọn sử dụng dữ liệu từ khung thời gian "Kích thước khối" để tính toán. So sánh Hồ sơ Khối lượng với Hồ sơ TPO có thể giúp chứng thực tầm quan trọng của mức giá. Để tìm hiểu về Hồ sơ Khối lượng, xem trang Trung tâm Trợ giúp này.

Diễn giải

Cân bằng và mất cân bằng

Người ta có thể cho rằng thị trường luôn ở trạng thái cân bằng hoặc mất cân bằng. Trạng thái cân bằng trong bối cảnh này có nghĩa là một công cụ có số lượng người mua và người bán xấp xỉ bằng nhau. Trong trường hợp như vậy, cung và cầu đối với công cụ đó gần như phù hợp và giá tập trung quanh một giá trị hợp lý.

Nếu số lượng người mua vượt quá số lượng người bán hoặc ngược lại thì có thể coi thị trường là mất cân bằng. Khi ở trạng thái mất cân bằng, giá thị trường bắt đầu chuyển động có hướng để tìm kiếm giá trị hợp lý mới. Giá có thể tăng khi người mua nhiều hơn người bán và giá có thể giảm khi người bán nhiều hơn người mua. Trong cả hai trường hợp, chuyển động định hướng có thể tiếp tục cho đến khi số lượng người mua và người bán cân bằng, dẫn đến trạng thái cân bằng ở mức giá hợp lý mới.

Phạm vi cân bằng ban đầu (IBR)

Phạm vi cân bằng ban đầu là phạm vi giá được truy cập trong các khối thời gian đầu tiên trong khoảng thời gian của hồ sơ. Thị trường có thể có hoạt động giao dịch tăng cao trong thời gian đầu phiên. Do đó, các nhà giao dịch thường sử dụng IBR để xác định các mức quan trọng ban đầu, có thể dùng làm điểm tham chiếu khi đánh giá các biến động giá tiếp theo. Chỉ báo TPO hiển thị IBR dưới dạng đường thẳng đứng ở bên trái điểm bắt đầu của kỳ. Người dùng có thể kích hoạt dòng IBR và số khối thời gian trong tính toán của chỉ báo từ tab "Style" trong "Settings" của tập lệnh.

Điểm giữa TPO

Điểm giữa TPO đề cập đến giá trị trung bình giữa giá thấp nhất và cao nhất trong hồ sơ Cơ hội giá theo thời gian, được tính bằng công thức sau:

Điểm giữa TPO = (Giá TPO cao nhất + Giá TPO thấp nhất) / 2

Mức hỗ trợ và kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá quan trọng mà trước đây thị trường từng trải qua hoạt động mua (hỗ trợ) hoặc bán (kháng cự) tập trung. Các nhà giao dịch thường sử dụng các mức đó làm điểm tham chiếu để xác định các khu vực tiếp tục hoặc đảo chiều giá tiềm năng. Trong phân tích TPO, các mức như vậy có thể bao gồm Điểm kiểm soát (POC), Vùng giá trị cao (VAH) và Vùng giá trị thấp (VAL), cùng với các mức giá quan trọng khác.

Điểm kiểm soát (POC) là mức mà tại đó giá thị trường tồn tại nhiều thời gian nhất trong khoảng thời gian của hồ sơ. POC chỉ ra giá trị mà hoạt động giao dịch có mức độ tập trung cao nhất, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sự cân bằng và đồng thuận của thị trường. Các nhà giao dịch thường coi POC là điểm tham khảo tiềm năng cho biến động giá trong tương lai, vì giá thị trường có thể hướng về các khu vực có hoạt động lịch sử tập trung cao hơn. Tương tác giá lặp đi lặp lại với mức POC trên các cấu hình tiếp theo sẽ nâng cao ý nghĩa đầu cơ dưới dạng mức hỗ trợ hoặc kháng cự.

Vùng giá trị cao (VAH) và Vùng giá trị thấp (VAL) biểu thị ranh giới trên và dưới của vùng giá nơi hầu hết hoạt động thị trường diễn ra trong suốt thời gian của hồ sơ. VAH và VAL có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong các giai đoạn tiếp theo.

Phân bổ

Một cách giải thích khác cho TPO là xem xét hai loại nhà đầu tư theo mục tiêu và khung thời gian ra quyết định của họ: nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn.

Các nhà giao dịch ngắn hạn chủ yếu thực hiện giao dịch trong ngày. Nói cách khác, khung thời gian ra quyết định thông thường của họ là trong ngày giao dịch hiện tại. Do đó, họ có xu hướng hướng tới mức giá hợp lý trong ngày và thực hiện hầu hết các giao dịch trong Vùng Giá trị. Những nhà giao dịch này đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành Khu vực Giá trị, các điều kiện cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch và giá thị trường hợp lý cho phiên giao dịch.

Các nhà giao dịch dài hạn không giới hạn khoảng thời gian họ đưa ra quyết định giao dịch trong một phiên hoặc một ngày giao dịch. Do đó, họ có thể tìm kiếm những mức giá có lợi hơn cho giao dịch của mình, chẳng hạn như những mức giá nằm ngoài Khu vực Giá trị, tức là dưới VAL đối với người mua và trên VAH đối với người bán. Những nhà giao dịch như vậy có thể góp phần vào biến động giá bên ngoài Khu vực Giá trị. Khi các nhà giao dịch dài hạn thống trị khối lượng thị trường, giá của một tài sản có thể tạo ra những chuyển động tăng hoặc giảm đáng kể hơn, tùy thuộc vào mức độ tập trung của người mua và người bán.

Giải thích này có thể giúp giải thích một số mô hình phát triển hoặc phân phối phạm vi phổ biến trong Hồ sơ TPO. Dưới đây là một vài trong số này:

Phân bổ ngày thông thường

Phân bổ Ngày bình thường xảy ra khi hầu hết phạm vi giá trong kỳ (khoảng 85%) nằm trong Phạm vi số dư ban đầu, ngụ ý rằng hoạt động bên ngoài IBR là không đáng kể hoặc không tồn tại. Người ta có thể cảm nhận thị trường cân bằng trong trường hợp như vậy vì hầu hết hoạt động giao dịch trong kỳ diễn ra trong Vùng Giá trị (tức là vùng giá hợp lý). Mô hình này cho thấy rằng động lực thị trường chính trong thời gian này là các nhà giao dịch ngắn hạn và ảnh hưởng của các nhà giao dịch dài hạn là rất nhỏ.

Phân bổ ngày thay đổi bình thường

Ngày thay đổi bình thường xảy ra khi các nhà giao dịch dài hạn hoạt động tích cực hơn. Phạm vi giá vượt ra ngoài Phạm vi số dư ban đầu, phạm vi mà các nhà giao dịch ngắn hạn ít có khả năng nắm giữ. Phạm vi mở rộng ngoài IBR có thể ở bất kỳ đâu từ vài tích tắc đến gấp đôi kích thước của IBR.

Phân bổ ngày xu hướng

Ngày Xu hướng xảy ra khi các nhà giao dịch dài hạn đẩy phạm vi giá liên tiếp xa hơn, hình thành phần mở rộng phạm vi có kích thước lớn hơn gấp đôi IBR và thị trường đóng cửa với mức giá gần cực trị của phần mở rộng. Phân bổ này cho thấy các nhà giao dịch dài hạn duy trì ảnh hưởng nặng nề hơn đối với hướng khi thị trường tìm kiếm một mức giá hợp lý mới.

Phân bổ ngày trung lập

Ngày Trung lập xảy ra khi các nhà giao dịch tạm thời mở rộng phạm vi giá ra ngoài IBR. Giá thị trường sau đó đảo ngược và mô hình tương tự có thể xuất hiện ở đầu đối diện của IBR. Phân bổ này cho thấy tình trạng không chắc chắn trên thị trường. Ngày Trung lập thường xảy ra khi thị trường kiểm tra sự tiếp tục hoặc thay đổi của các xu hướng cơ bản.

Single print

Single print là các mức phi cực đoan chỉ chứa một khối TPO, nghĩa là giá thị trường chỉ đi qua chúng một lần trong khoảng thời gian của hồ sơ. Các nhà giao dịch coi các mức này là chỉ báo về sự quan tâm hoặc mất cân bằng tiềm năng của thị trường. Do đó, single print có thể thu hút hoạt động giao dịch trong tương lai vì việc mua hoặc bán có khả năng bị hạn chế hoặc bất ngờ xung quanh các giá trị đó. Các nhà giao dịch thường theo dõi single print dưới dạng các mức tiềm năng mà giá có thể xem xét lại và các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự có thể. Bật tùy chọn "Single print" trong tab "Kiểu" của "Cài đặt" của chỉ báo để làm nổi bật các bản in đơn lẻ trên biểu đồ.

.

Lưu ý rằng chỉ báo sẽ nhấn mạnh single print đầu tiên được thiết lập trong trường hợp xuất hiện liên tiếp.

Poor high và Poor low

Poor high và poor low là mức cực đoan có nhiều hơn một khối TPO. Trong phân tích TPO, các mức này biểu thị nơi chuyển động định hướng dừng lại mà không bị từ chối rõ ràng, để lộ các đỉnh hoặc đáy phẳng, hẹp trên biểu đồ. Mô hình này cho thấy thị trường có thể vẫn chưa khám phá đầy đủ các mức giá vượt quá mức cao/thấp của hồ sơ, có khả năng còn chỗ cho chuyển động mở rộng hơn nữa. Các mức này thiếu dấu hiệu giảm dần đặc trưng dẫn đến đảo chiều mạnh mẽ. Các mức này khơi gợi quan tâm của những người tham gia thị trường đang tìm kiếm hoạt động thăm dò phạm vi sâu hơn. Mặc dù không nhất thiết phải là điểm hỗ trợ/kháng cự mạnh, nhưng các mức này có thể chỉ ra nơi đà của thị trường tạm dừng, cung cấp hiểu biết độc đáo cho chiến lược giao dịch.

Tách và gộp hồ sơ

Người dùng có thể tách hoặc hợp nhất các cấu hình riêng lẻ được hiển thị trên biểu đồ để kiểm tra hoạt động trên các vùng cụ thể trên biểu đồ với các mức độ chi tiết khác nhau. Để sử dụng chức năng này, nhấp chuột phải vào cấu hình được hiển thị và chọn tùy chọn thích hợp ở cuối menu ngữ cảnh.

Tùy chọn "Tách hồ sơ tại chữ cái này" sẽ chia hồ sơ đã chọn trải dài từ hai khối thời gian trở lên thành hai hồ sơ riêng biệt tại khối TPO mà người dùng đã nhấp vào:

Tùy chọn "Gộp với cấu hình trước" sẽ kết hợp cấu hình đã chọn với cấu hình trước đó được hiển thị trên biểu đồ. Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu cấu hình đã chọn không phải là cấu hình đầu tiên trên biểu đồ:

Tùy chọn "Đặt lại tất cả các thao tác gộp và chia tách" sẽ hoàn nguyên tất cả các hành động phân tách và gộp hồ sơ. Lưu ý rằng việc tách và gộp cũng được đặt lại khi thay đổi giá trị "Chu kỳ" hoặc "Kích thước khối" trong đầu vào của chỉ báo.

Đầu vào của chỉ báo

Kỳ

Số ngày, tuần hoặc tháng mà mỗi hồ sơ bao gồm. Mặc định là một ngày.

Kích thước khối

Kích thước của các khối thời gian chia thời gian của hồ sơ. Kích thước khối nhỏ hơn tạo ra kết quả chi tiết hơn. Các giá trị có thể là 5m, 10m, 15m, 30m, 1h, 2h hoặc 4h. Mặc định là 30m. Giá trị này ảnh hưởng đến việc tính toán cấu hình TPO và Khối lượng.

Kích thước hàng

Chế độ được sử dụng để xác định kích thước các hàng của hồ sơ. Trong cài đặt mặc định ("Tự động"), chỉ báo hiển thị kích thước hàng được tính toán trong trường "Số lượt đánh dấu trên mỗi hàng". Ở chế độ "Thủ công", người dùng chỉ định số lượng dấu tích trên mỗi hàng.

Tick trên mỗi hàng

Số lượng tick trong mỗi hàng hồ sơ, ảnh hưởng đến số lượng hàng mà mỗi hồ sơ sẽ chứa. Người dùng chỉ có thể nhập giá trị vào trường này nếu chế độ "Kích thước hàng" là "Thủ công". Nếu giá trị quá nhỏ, chỉ báo sẽ báo lỗi.

Phần trăm vùng giá trị

Tỷ lệ phần trăm của tổng số khối TPO được sử dụng trong tính toán Vùng Giá trị. Giá trị mặc định là 70.

Kiểu

Màu chuyển sắc

Đây là những màu được sử dụng cho dải màu của khối TPO. Hai màu đầu tiên xác định phạm vi từ/đến cho các khối A-Z. Hai màu cuối cùng xác định phạm vi màu cho các khối a-z.

Khối

Chuyển đổi hiển thị các khối TPO màu. Cài đặt này không có hiệu lực nếu "Chữ cái" được bật nhưng không thể hiển thị trên biểu đồ do thiếu không gian.

Chữ cái

Chuyển đổi hiển thị các chữ cái TPO. Khi được bật, chỉ báo chỉ hiển thị các chữ cái nếu biểu đồ có đủ không gian. Nếu không, chỉ báo sẽ hiển thị các khối màu thay thế.

Độ mờ bên ngoài VA

Đặt giá trị độ mờ cho các mức nằm ngoài ranh giới Vùng Giá trị.

Chia theo khối

Khi được bật, chỉ báo sẽ phân phối hiển thị các khối TPO qua các khoảng thời gian liên tiếp trong khoảng thời gian thay vì gộp ở bên trái của khoảng thời gian. Tính năng này có thể giúp các nhà giao dịch hiểu cách tính các khối cấu thành của hồ sơ và cung cấp thêm thông tin chi tiết về dòng hoạt động giá theo thời gian.

POC

Hộp kiểm bật/tắt nhãn POC và phần đánh dấu hàng, đồng thời menu thả xuống xác định xem chỉ báo có mở rộng các điểm nổi bật của hàng qua từng khoảng thời gian của cấu hình cho đến khi giá giao cắt lại mức đó hay không. Khi hiển thị POC được bật, chỉ báo sẽ tô màu hàng và nhãn POC bằng màu nền trước của biểu đồ.

Poor high

Hộp kiểm bật/tắt nhãn và dòng mức Poor high, đồng thời menu thả xuống sẽ xác định xem chỉ báo có kéo dài đường này qua khoảng thời gian của cấu hình cho đến khi giá giao với chỉ báo hay không.

Poor low

Hộp kiểm bật/tắt nhãn và dòng Mức Poor low, đồng thời menu thả xuống xác định xem chỉ báo có kéo dài đường này qua khoảng thời gian của cấu hình cho đến khi giá giao với chỉ báo hay không.

Single print

Hộp kiểm bật/tắt phần đánh dấu Single print và menu thả xuống xác định xem chỉ báo có kéo dài phần đánh dấu qua khoảng thời gian của cấu hình cho đến khi giá giao với chỉ báo hay không.

VAH

Bật/tắt nhãn và dòng Vùng giá trị cao.

VAL

Bật/tắt nhãn và dòng Vùng giá trị thấp.

Điểm giữa TPO

Bật/tắt khả năng hiển thị nhãn giá trung bình của hồ sơ.

Giá mở cửa

Bật/tắt khả năng hiển thị nhãn giá mở cửa của hồ sơ.

Giá đóng cửa

Bật/tắt khả năng hiển thị nhãn giá đóng cửa của hồ sơ.

Phạm vi số dư ban đầu

Hộp kiểm chuyển đổi việc hiển thị Phạm vi số dư ban đầu dưới dạng một đường thẳng đứng ở bên trái của cấu hình và trường văn bản xác định số khối trong phép tính IBR.

Khối lượng giao dịch

Hiển thị hồ sơ khối lượng

Bật/tắt hiển thị Cấu hình Khối ở bên phải Cấu hình TPO.

Giá trị

Hộp kiểm bật/tắt các nhãn hiển thị giá trị khối lượng ở mỗi hàng và tổng khối lượng của khoảng thời gian bên dưới hồ sơ. Bộ chọn màu chỉ định màu của nhãn. Chỉ báo chỉ hiển thị các nhãn này khi biểu đồ có đủ không gian.

VAH

Bật/tắt dòng Giá trị vùng cao của Khối lượng Giao dịch và chỉ định màu sắc cũng như kiểu đường.

VAL

Bật/tắt dòng Giá trị vùng thấp của Khối lượng Giao dịch và chỉ định màu sắc cũng như kiểu đường.

POC

Bật/tắt dòng Điểm Kiểm soát của Khối lượng Giao dịch và chỉ định màu sắc cũng như kiểu đường.

Khối lượng

Xác định màu của các mức bên ngoài Vùng Giá trị.

Khu vực giá trị

Xác định màu của các cấp độ bên trong Vùng Giá trị.

Căn chỉnh

Xác định xem cấu hình khối lượng có căn chỉnh sang trái hay phải không

.