Dòng tiền

Dòng tiền là gì?

Dòng tiền biểu thị khối lượng ròng của tất cả các dòng tiền vào và ra, cho biết lượng tiền vào và ra khỏi quỹ.

Dòng tiền được theo dõi như thế nào?

Dòng tiền được theo dõi thông qua quá trình tạo và mua lại ETF. Khi nhu cầu về cổ phiếu của quỹ ETF tăng lên, cổ phiếu mới sẽ được tạo ra, dẫn đến dòng tiền dương. Ngược lại, khi cổ phiếu được mua lại, điều này biểu thị dòng tiền âm. Chỉ số này có thể được theo dõi trong các khoảng thời gian khác nhau.

Tại sao dòng tiền lại quan trọng?

Dòng tiền phản ánh tâm lý nhà đầu tư và có thể đóng vai trò là tín hiệu mua hoặc bán cổ phiếu ETF. Thông số này thể hiện tính thanh khoản và nhu cầu đối với ETF, hỗ trợ các nhà đầu tư và nhà quản lý quỹ đánh giá động lực thị trường. Tuy nhiên, dù hữu ích nhưng dòng tiền không phải lúc nào cũng dự đoán chính xác hành vi thị trường.