Tại sao tôi không thể Chốt Lãi/Cắt Lỗ với vị thế hiện tại?

Việc thêm Chốt lãi và Cắt lỗ vào các vị thế hiện tại không được hỗ trợ cho Phemex. Bạn chỉ có thể thêm Chốt lãi và Cắt lỗ từ nền tảng Phemex.