Nhà phát hành, Thương hiệu và Nhà cung cấp

Nhà phát hành ETF

Tổ chức phát hành là đơn vị chịu trách nhiệm tạo và quản lý ETF. Tổ chức này đảm bảo ETF đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và phù hợp với mục tiêu đầu tư đã nêu.

Thương hiệu ETF

Thông thường, thương hiệu đề cập đến tên hoặc công ty dễ nhận biết tiếp thị ETF. Thương hiệu có thể ảnh hưởng đến nhận thức của nhà đầu tư về chất lượng và độ tin cậy của ETF.

Nhà cung cấp Chỉ số cho ETF

Tổ chức tạo và duy trì chỉ số chuẩn mà ETF hướng tới theo dõi. Nhà cung cấp chỉ mục xác định các quy tắc về thành phần chỉ mục và tái cân bằng định kỳ của mình.

Chỉ số được theo dõi cho ETF

Chỉ số chuẩn cụ thể mà ETF tìm cách nhân rộng, hướng dẫn việc lựa chọn tài sản và các mục tiêu hiệu suất.