PROTEOMICS INTERNATIONAL LABORATORIES LTD

PIQ ASX
PIQ
PROTEOMICS INTERNATIONAL LABORATORIES LTD ASX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PIQ báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của PROTEOMICS INTERNATIONAL LABORATORIES LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PIQ là 122.033M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền