ALARKO CARRIERALARKO CARRIERALARKO CARRIER

ALARKO CARRIER

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALCAR nguyên tắc cơ bản

ALARKO CARRIER tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ALCAR được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 8.33 TRY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.57%